Kategori: Blog

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumsal yönetim, şirketin “hesap verilebilirlik” anlayışının geliştirilmesi ile şeffaf temsil anlayışının oluşturulması ihtiyacının karşılığı olarak geliştirilen ortak temel yaklaşımdır. Bu yaklaşıma 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Kurumsal Yönetim Tebliği No. II-17.’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatında

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7499 SAYILI KANUN

12/03/2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Kanun ile,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK)değişiklik yapılması öngörülmüştür. Getirilen değişiklikle, KVKK’nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğüyle (GDPR) uyumlu hâle getirilmesi ve uygulamadaki ihtiyaçlara çözüm üretilmesi planlanmaktadır. Buna göre KVKK’nın yürürlükteki üç maddesinde (m. 6, m. 9

Malpraktis Uygulamalarında Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Rücu

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında hatalı tıbbi uygulama veya malpraktis; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması” şeklinde tanımlanmıştır. Malpraktis ve komplikasyon kavramları, komplikasyonun tıbbi standartlara uygun gerçekleşen müdahaleye rağmen, ortaya çıkabileceği kabul edilen ve her türlü tedbire karşı meydana gelmesi kaçınılmaz zararlar olması bakımından birbirinden ayrılır.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişikliklere dair ihtiyacın ve değişiklik kapsamının incelenmesi adına öncelikle yeni ödeme yöntemlerinin ihdas edilmesi ile bu hususta regülasyon ihtiyacının karşılığı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

29.07.2023 tarihli 32263 sayılı Resmî Gazete’de sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak tutulmuş,

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ

Kıymetli evrak niteliği itibariyle hak, senet ve hak ve senedin birleşmesi unsurlarından oluştuğu için, kendine özgü bir iptal usulüne tabidir. Kendisinden ayrılamaz bir hak içeren senedin hak sahibinin rızası dışında elinden çıkması durumunda başkaları tarafından ele geçirilerek hakkın hukuksuz olarak kullanılması söz konusu olacağı için, bunu engellemek amacıyla bir iptal usulü öngörülmüştür. Bu iptal usulü