Akkaş & Partners Blog

ALMAN TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASASI

Almanya’da 16.07.2021 tarihinde yasalaşarak bazı şirketler için 01.01.2023 bazı şirketler içinse 01.01.2024 yılında uygulama alanı bulacak olan Tedarik Zincirinde Özen Yükümlülüğü Yasası (“LkSG” veya “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”) ilgili şirketlere, mal veya hizmet üretimi sırasında insan ve çevre hakları gibi bazı kurallara riayet etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda koruma altına alınan hakların başlıcaları; yaşam hakkı, sağlık hakkı, adil

TARAFTAR TOKENLERİNİN HUKUKİ ANALİZİ

Giriş Fan token, diğer adıyla taraftar tokenler, spor kulüpleri ile taraftarları arasında etkileşimi artırmak, taraftarlara söz hakkı vermek ve onlara çeşitli avantajlar sunmak amacıyla çıkarılmış olan tokenlerdir. Taraftar tokenleri, kulüp anketlerinde oy kullanma hakkını veren dijital varlıklardır. Fan tokeni olan spor kulüpleri arasında; Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona, Roma ve ülkemizden de Galatasaray, Fenerbahçe,

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Giriş Sağlık hizmetlerinin ve muayenelerinin uzaktan sunulması 10.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmektir. Bu Yönetmelikle birlikte uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık

SOSYAL AĞ İÇERİK ÜRETİCİLERİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNE YÖNELİK VERGİLENDİRME

12 Ocak 2022 tarihinde 31717 sayılı Resmî Gazete ‘de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 318 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde sosyal ağ içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergilendirmenin detaylarına yer verilmiştir. Tebliğ kapsamında internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde

HEKİMLERE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMASI ÖZELİNDE AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TANINMASI

Ülkemizde hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası, 26.05.2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekindeki Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in ekinde yer

KİRACI İLE KİRAYA VERENİN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kiracının Temel Hakları & Yükümlülükleri  Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 302’ye göre; kiralananla ilgili, zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri aksi kararlaştırılmamış ise kiraya veren ödeyecektir. TBK madde 303 kapsamında, kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan giderlere katlanma yükümlülüğü altındadır. Buna göre, kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli