Monthly Archives: Eylül 2021

KİRACI İLE KİRAYA VERENİN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kiracının Temel Hakları & Yükümlülükleri  Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 302’ye göre; kiralananla ilgili, zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri aksi kararlaştırılmamış ise kiraya veren ödeyecektir. TBK madde 303 kapsamında, kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan giderlere katlanma yükümlülüğü altındadır. Buna göre, kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli

ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

1- Giriş Şirketlerde tür değişikliği kanunda öngörülen bir şirket türünden bir başka şirket türüne hukuki geçiş sürecine verilen isimdir. Hukuki olan bu müessese, Türk Ticaret Kanunun (“TTK”) 180. ve 194. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Tür değiştirmede tek bir tüzel kişilik bulunması tür değiştirmenin diğer yapılandırma modelleri olan birleşme ve bölünmeye göre temel farklarındandır. Bir şirketin tür